สวัสดิการของ รปภ.

มิสเตอร์ปกป้องได้รวบรวมช่องทางที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของ รปภ. ไว้ คลิกดูได้เลยครับ

ขอหนังสือรับรอง , ใบรับรองเงินเดือน
ขอสลิป
สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ อผศ.
ยืมเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ รปภ.
เบิกค่ารักษาพยาบาล
ประกันชีวิตกลุ่มกับ กรุงเทพประกันภัย , รักษา รพ.เอกชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
การตรวจสอบใบรับรองแพทย์
การจ่ายเงินค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
การช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
การลาป่วยกรณีอุบัติเหตุเดินทาง ไป – กลับ
ข้อแนะนำ กรณีเกิดอุบัติเหตุติดต่อเรา