นโยบายการปฏิบัติงานของพลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผอ.อผศ.

นโยบายการปฏิบัติงาน ของ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ 9 ต.ค.61 ท้ายหนังสือ ฝนผ.อผศ. ที่อผศ. 5103/1778 ลง 8 ต.ค.61

Nuttakit

8 พฤษภาคม 2562

ผอ.สปภ. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ รปภ. ในงาน “นัดพบแรงงาน 70 ปี อผศ.”

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 พันเอก ณัฐศักดิ์ วัชโรบล ผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก นำเจ้าหน้าที่ของสำนักงานรักษาความปลอดภัย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Nuttakit

30 มีนาคม 2561

ผอ.อผศ. พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมเขตภาคเหนือ

พลเอก สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Nuttakit

25 กุมภาพันธ์ 2561
ติดต่อเรา