สมุดโทรศัพท์ สปภ.อผศ.

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
131 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1. โทร 02-245-4618
2. กด หมายเลข ที่ต้องการจะติดต่อประเภทงาน

ส่วน/ศูนย์/โรงเรียนประเภทงานหมายเลขโทรศัพท์
ส่วนอำนวยการขอรับข่าวสารประชาสัมพันธ์1206
ส่วนส่งกำลังบำรุงซ่อมอุปกรณ์ประจำจุด1706, 1712-1713
ส่วนดำเนินงานตรวจสอบเงินประกัน1620
ส่วนดำเนินงานเบิกอุปกรณ์ประจำจุด1620, 1621
ส่วนดำเนินงานเบิกค่ารักษาพยาบาล1621
ส่วนดำเนินงานงานประกันชีวิตกลุ่ม1617 - 1618
ส่วนดำเนินงานยืมเงินสวัสดิการ1617 - 1618
ส่วนดำเนินงานหนังสือรับรองเงินเดือน1615
ส่วนดำเนินงานเบิกจ่ายผ้า1617
ส่วนดำเนินงานตรวจสอบฎีกาค่าตอบแทนเบิกจ่าย1605 - 1609
ส่วนดำเนินงานงานสถานภาพ1612 - 1615
ส่วนดำเนินงานขอลาออก1616
ส่วนดำเนินงานขอเอกสารตารางเวร
ส่วนดำเนินงานห้องประวัติเจ้าหน้าที่ รปภ.
ส่วนปฏิบัติการงานศูนย์ข่าว2003 - 2005
ส่วนปฏิบัติการงานสายตรวจ2007 - 2012
ส่วนการเงินแจ้งรับค่าบริการ1404
ส่วนการเงินรับเงินลาออก1409
ส่วนการเงินเงินค่าตอบแทน / สลิปเงินค่าตอบแทน1405, 1411
ส่วนการเงินขอรับเงินยืมสวัสดิการ1404, 1407
ส่วนการเงินขอรับเงินสินไหม1404, 1407
ส่วนบัญชีงานใบแจ้งหนี้1505, 1507
ส่วนการตลาดติดต่อจ้าง รปภ.1303 - 1308
โรงเรียนรักษาความปลอดภัยธุรการโรงเรียน025510728 ต่อ 1104
ติดต่อเรา