ทำเนียบ ผอ.อผศ.

1. พล.ท. ชมะบูรณ์ไพรีระย่อเดช
ปี พ.ศ.2491 – 2493

2. พล.อ. พระประจนปัจจนึก
ปี พ.ศ.2493 – 2499

3. พล.ท. เจริญสุวรรณวิสูตร์
ปี พ.ศ.2499 – 2503

4. พล.ท. บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ปี พ.ศ.2503 – 2508

5. พล.ท. ประชุม ประสิทธิ์สรจักร์
ปี พ.ศ.2508 – 2517

6. พล.ท. ปุ่น วงศ์วิเศษ
ปี พ.ศ.2517 – 2518

7. พล.ท. คำแหง เทียนศิริ
ปี พ.ศ.2518 – 2520

8. พล.อ.ท ประสาน ลีลาลัย
ปี พ.ศ.2520 – 2523

9. พล.ท. ลภชัย สุรทิณฑ์
ปี พ.ศ.2523 – 2525

10. พล.ท. อัสนี สมุทรเสน
ปี พ.ศ.2525 – 2527

11. พล.ท. ประหยัด รอดโพธิ์ทอง
ปี พ.ศ.2527 – 2528

12. พล.อ. อัสนี สมุทรเสน
ปี พ.ศ.2528 – 2528

13. พล.ท. เฟื่องเฉลย อนิรุทธเทวา
ปี พ.ศ.2528 – 2533

14. พล.อ. สพรั่ง นุตสถิตย์
ปี พ.ศ.2533 – 2534

15. พล.อ. เชาวน์ คงพูลศิลป์
ปี พ.ศ.2534 – 2536

16. พล.อ. เสถียร ศิลปสมศักดิ์
ปี พ.ศ.2536 – 2537

17. พล.อ. เอื้อมศักดิ์ จุละจาริตต์
ปี พ.ศ.2537 – 2539

18. พล.อ. วันชัย อัมพุนันทน์
ปี พ.ศ.2539 – 2541

19. พล.อ. ธีรเดช มีเพียร
ปี พ.ศ.2541 – 2541

20. พล.อ. อู้ด เบื้องบน
ปี พ.ศ.2541 – 2544

21. พล.อ. เฉลิมพล เจริญยิ่ง
ปี พ.ศ.2544 – 2545

22. พล.อ. ทสรฐ เมืองอ่ำ
ปี พ.ศ.2545 – 2550

23. พล.อ. ชูศิลป์ คุณาไทย
ปี พ.ศ.2550 – 2553

24. พล.อ. สุชีพ กิจวารี
ปี พ.ศ.2553 – 2555

25. พล.อ. ชัยวัฒน์ สท้อนดี
ปี พ.ศ.2555 – 2557

26. พล.อ. พิณภาษณ์ สริวัฒน์
ปี พ.ศ.2557 – 2558

27. พล.อ. รณชัย มัญชุสุนทรกุล
ปี พ.ศ.2558 – 2559

28. พล.อ. อำนาจ รอดสวัสดิ์
ปี พ.ศ.2559 – 2560

29. พล.อ. สัมพันธ์ ธัญญพืช
ปี พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน

ติดต่อเรา