หน้าที่ของ รปภ.


ตามคำสั่ง สปภ. ที่ 610/2561 ลงวันที่ 28. พ.ย.61 เรื่อง คำสั่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย นั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ ดังนี้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วๆไป มีหน้าที่

 1. รักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคล รวมทั้งระงับเหตุและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
 2. ช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการจับกุมผู้กระทำความผิด
 3. เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาหรือน่าเชื่อว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นภายในบริเวณหรือสถานที่ที่รับผิดชอบรักษาความปลอดภัย ต้องแจ้งเหตุนั้นให้พนักงานฝ้ายปกครองหรือ ตำรวจท้องที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ทราบทันที รวมทั้งปิดกั้นและรักษาสถานที่เกิดเหตุให้คงสภาพเดิมไว้จนกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้มีอำนาจหน้าที่จะเดินทางมาถึงสถานที่เกิดเหตุ
 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดในสัญญาจ้างของผู้ว่าจ้าง และคำสั่งของสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ โดยเคร่งครัดด้วยความเข้มแข็งและสุภาพ
 5. แต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามที่สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ กำหนด
 6. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่
 7. ห้ามบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เข้าไปในบริเวณที่กำหนด หรือเขตหวงห้าม
 8. ห้ามปราม ขัดขวาง และจับกุมผู้บุกรุก หรือฝ่าฝืนเข้าไปในเขตหวงห้าม และรายงานให้ผู้ว่าจ้างและผู้บังคับบัญชาทราบ โดยเครื่องมือสือสารในทันทีที่สามารถกระทำได้
 9. แสดงความมีน้ำใจช่วยเหลือตามสมควร ซึ่งไม่ทำให้หน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ว่าจ้างเป็นครั้งคราว
 10. ต้องรู้จักผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นของสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ และของผู้ว่าจ้างหัวหน้าควบคุม/หัวหน้าชุด มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 1. รวมกำลังพลก่อนเข้า ปฏิบัติหน้าที่นแต่ละผลัดก่อนเวลา 15 นาที และรับส่งหน้าที่ก่อนให้ประจำจุดปฏิบัติงาน ภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบชี้แจงภารกิจที่รับมอบจากผู้ว่าจ้างหรือทางสำนักงานรักษาความปลอดภัย เมื่อมีเวลาให้ทำการฝึกบุคคลทำมือเปล่า เพื่อเป็นการกระตุ้นก่อนการปฏิบัติงาน
 2. ตรวจเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ขอเจ้าหน้าทีรักษาความปรอดภัย ทุกนายก่อนเช้าปฏิบัติหน้าที่ต้อเรียบร้อยถูกระเบียบและมีอุปกรณ์ครบพร้อมปฏิบัติหน้าที่
 3. บริหารจัดการยอดกำลังพลของแต่ละผลัด ให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้างถ้ากำลังพลขาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สายตรวจ หรือแจ้งสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ เพื่อจัดหากำลังพลทดแทน
 4. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเรียบร้อยและถูกระเบียบ ชี้แจงแนะนำเพิ่มเติมเพื่อไห้บังเกิดผลตีต่อการปฏิบัติหน้าที่
 5. ประสานผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับทราบช้อบกพร่องแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 6. ร่วมรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กรณีทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างเกิดการชำรุดหรือสูญหายตามควรแก่กรณี
 7. ร่ายงานด่วนเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นทั้งทางผู้ว่าจ้าง และสำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ
 8. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน และสรุปรายงานประจำเดือนแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที เมื่อสิ้นสุดวันหรือเดือนนั้นๆ ตามข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
 9. พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในจุดปฏิบัติงานและร่วมแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยกัน ก่อนที่จะส่งเรื่องไห้สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ดำเนินการ
 10. รวบรวมฎีกาตารางเวร ของวดวันที่ 1-15 และ 16 สิ้นเดือน ส่งไห้สำนักงานรักษาความปลอดภัยฯ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากสิ้นงวด
 11. ให้ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วๆไป โดยเคร่งครัดทุกข้อ
 12. ตรวจตราพื้นที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานว่ามีความเหมาะสมเพียงไรรองหัวหน้าชุดหัวหน้าผลัด มีหน้าที่และความรับคิดชอบดังนี้

 1. ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับหัวหน้าชุดทุกประการ
 2. ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกับหัวหน้าชุด ในการตรวจการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจะได้ดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้ง 2 ผลัด
 3. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าชุด เมื่อหัวหน้าชุดไม่อยู่ และรับคำสั่งจากหัวหน้าชุดจาก คำสั่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ขอขอบคุณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

ติดต่อเรา