ดาวน์โหลด

แบบใบลาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
คำร้องขอหนังสือรับรอง
คำร้องขอย้ายจุด
ใบสมัคร Hero Card
คำร้องลาออก
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุ ปี พ.ศ.2560
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฏกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารบรรยาย พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (งานนำเสนอ)
เอกสารบรรยาย พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
คำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 67/2559 เกี่ยวกับธุรกิจการรักษาความปลอดภัย
พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
ใบคำร้องขอยืมเงิน (กรณี รปภ. ต่างจังหวัด)
ใบคำรองขอมีบัตรประจำตัว รปภ.อผศ.
ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการลาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แบบฟอร์มการตรวจสอบยอดกำลังพลและอุปกรณ์ภายในจุดปฏิบัติงาน
สิทธิและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ รปภ.
แบบฟอร์มใบคำร้องขอยืมเงิน
ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจ อผศ.
ฏีกา ฉบับที่ ๑
ฏีกา ฉบับที่ ๒
ตารางเวร ฉบับที่ ๑
ตารางเวร ฉบับที่ ๒
ตารางเวร ฉบับที่ ๓

ติดต่อเรา