หน่วยงานภายใน

แบ่งสายงานเป็น ๘ ส่วน ๑ ศูนย์ฯ และ ๑ โรงเรียน ประกอบด้วย

๑. ส่วนดำเนินงาน มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไป ปฏิบัติงานตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึงเป็นตัวกลางในการในการติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย

๒. ส่วนธุรการ มีหน้าที่รับ ส่ง เก็บรักษา ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยและถูกต้องของหนังสือ และกรรมวิธีเอกสารตามระเบียบของทางราชการ

๓. ส่วนการเงิน มีหน้าที่เก็บรักษาเงิน รับจ่ายเงินประจำวัน

๔. ส่วนบัญชี มีหน้าที่รวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนบันทึกรายการบัญชี เก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการเงินจัดทำงบดุลประจำปี และรายงานการเงินประจำปี รวมทั้งการจัดให้มีการตรวจสอบทางบัญชี

๕. ส่วนการตลาด มีหน้าที่ดำเนินการทางด้านการตลาด พิจารณาพื้นที่และความรับผิดชอบ การรับดำเนินการรักษาความปลอดภัย

๖. ส่วนส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ควบคุมพัสดุทางบัญชีหรือทะเบียน รวมทั้งการตรวจและการรายงาน

๗. ส่วนนิติการ มีหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรึกษาทางด้านกฎหมาย พิจารณา วินิจฉัย แปลความ ตีความ ให้ความเห็น ศึกษา เก็บรวบรวม ยกร่างกฎหมายระเบียบ คำสั่งของสำนักงานรักษา ความปลอดภัย ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

๘. ส่วนปฏิบัติการ มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง จัดชุดตรวจ เฉพาะกิจทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล หรือชุดตรวจเฉพาะกิจตามที่ได้ระบุไว้ไนสัญญาจ้าง

๙. ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล มีหน้าที่ดูแลระบบปฏิบัติการของสำนักงาน และตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิเตอร์ ของสำนักงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

๑๐.โรงเรียนรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่สรรหา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทำการฝึกอบรมผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย และฝึกฟื้นฟูทบทวนวินัย รปภ. ประจำจุด

 
ติดต่อเรา