ติดต่อเรา

สำนักงานรักษาความปลอดภัย

131  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ  10400

โทร. 02- 245-4618 , 02-245-6879 , 02-245-6962 , 02-245-6968 ,02- 245-7417 , 02 – 245 – 7431 , 02-245-7448 , 02-245-7479

www.security.go.th

โรงเรียนรักษาความปลอดภัย อผศ.

โทร. 0-2551-0729

หมายเลขโทรสาร(Fax)  02-551 – 0728