นโยบายการปฏิบัติงานของพลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผอ.อผศ.

นโยบายการปฏิบัติงาน ของ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ 9 ต.ค.61 ท้ายหนังสือ ฝนผ.อผศ. ที่อผศ. 5103/1778 ลง 8 ต.ค.61

Nuttakit

Nuttakit

8 พฤษภาคม 2562
1 8 9