พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 ตาม คำสั่ง คสช.ที่ 67/2559 ลงวันที่ 10 พ.ย. 2559

สาระสำคัญของคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 67/2559 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยและพนักงานรักษาความปลอดภัย

Nuttakit

20 กรกฎาคม 2560

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม …

Nuttakit

18 กรกฎาคม 2560
1 2 3
ติดต่อเรา