การเปลี่ยนวิธีการยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ รปภ.

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้ไม่สามารถให้บริการเงินยืมบรรเทาความเดือดร้อนที่จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ รปภ. จะมารวมตัวอยู่จำนวนมากประกอบกับสถานที่ให้บริการเป็นสถานที่ปิด อาจทำให้เกิดการสะสม และแพร่เชื้อดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

เพื่อให้การบริการเงินยืมบรรเทาความเดือดร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรการปฏิบัติตนของกำลังพล เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1.ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ รปภ. เดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเอง
2.ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจฯ รวบรวมเอกสารกู้ยืมเงิน พร้อมรับรองในฎีกาตารางเวร นำส่งที่แผนกฎีกาค่าตอบแทน 1 ก่อนวันเงินเดือนออกภายใน 3 วัน เท่านั้น เป็นประจำทุกงวด

3.งวดนี้เริ่ม 28 ธ.ค. – 30 ธ.ค.63 เท่านั้น รายละเอียดกำหนดการ
– 28 ธ.ค. – 29 ธ.ค.63 ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น.
– 30 ธ.ค.63 ตั้งแต่ 08.30 – 12.00 น.

4. งดรับเอกสารทุกกรณี หลังจาก 30 ธ.ค.63 หลัง 12.00 น. เนื่องจาก ต้องตรวจสอบเอกสารและรวบรวมนำส่งยอดให้ส่วนการเงิน สปภ. ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

5. เจ้าหน้าที่ รปภ. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในวันที่ 4 ม.ค.64 เวลา ไม่เกิน 16.00 น.

กำหนดวันให้บริการยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน หลังวันเงินค่าจ้างออก 1-2 วัน โดยใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง โดยเริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 – 31 ธ.ค.63 เป็นตันไป

คำแนะนำสำหรับ เจ้าหน้าที่ รปภ.ที่มีความประสงค์ที่จะยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน

  1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ คำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(เงินยืมฉุกเฉิน) หรือ แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำสายที่รับผิดชอบ ในแต่ละศูนย์ปฏิบัติการย่อย เพื่อขอรับคำร้อง
  2. กรอก คำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(เงินยืมฉุกเฉิน) พร้อมแนบเอกสารฎีกาตารางเวร สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. และเอกสารแสดงความเดือดร้อนให้ครบถ้วน สามารถดูตัวอย่างได้ที่นี่ คลิก
  3. ส่งเอกสารคำร้องให้สายตรวจประจำสาย เป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบคำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน
คำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(เงินยืมฉุกเฉิน)

หมายเหตุ ใช้หลักการดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา