การเปลี่ยนแปลงวิธีการยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ รปภ.

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถให้บริการเงินยืมบรรเทาความเดือดร้อนที่จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ รปภ. จะมารวมตัวอยู่จำนวนมากประกอบกับสถานที่ให้บริการเป็นสถานที่ปิด อาจทำให้เกิดการสะสม และแพร่เชื้อดังกล่าวได้ง่ายขึ้น

เพื่อให้การบริการเงินยืมบรรเทาความเดือดร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับมาตรการปฏิบัติตนของกำลังพล เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

กำหนดวันให้บริการยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน หลังวันเงินค่าจ้างออก 1-2 วัน โดยใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง โดยเริ่มตั้งแต่งวดประจำวันที่ 16 – 31 มี.ค.63 เป็นตันไป

คำแนะนำสำหรับ เจ้าหน้าที่ รปภ.ที่มีความประสงค์ที่จะยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน

  1. ดาวน์โหลดและพิมพ์ คำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(เงินยืมฉุกเฉิน) หรือ แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำสายที่รับผิดชอบ ในแต่ละศูนย์ปฏิบัติการย่อย เพื่อขอรับคำร้อง
  2. กรอก คำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(เงินยืมฉุกเฉิน) พร้อมแนบเอกสารฎีกาตารางเวร สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ รปภ. และเอกสารแสดงความเดือดร้อนให้ครบถ้วน สามารถดูตัวอย่างได้ที่นี่ คลิก
  3. ส่งเอกสารคำร้องให้สายตรวจประจำสาย เป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบคำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน
    ** เจ้าหน้าที่สายตรวจประจำสายจะนำส่งเอกสารฯให้ ส่วนดำเนินงาน ภายใน 3 วัน โดยเริ่มจากวันที่เงินค่าจ้างออกนับเป็นวันแรก
คำร้องขอยืมเงินบรรเทาความเดือดร้อน(เงินยืมฉุกเฉิน)

หมายเหตุ ใช้หลักการดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา