เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ สปภ.และเจ้าหน้าที่สายตรวจ

ชื่อ-สกุลอัศวินพื้นที่รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์ (คลิกที่เบอร์เพื่อโทร)
นายสมศักดิ์ โอภาสวานิชกุล-จ.ฉะเชิงเทรา , จ.ชลบุรี092-714-4660
นายสุชาติ ศรีสุขใส-จ.สงขลา , จ.สตูล , จ.พัทลุง092-257-5114
ส.ต.สุรเดช ขันธโภคัย01จ.ลำปาง , จ.แพร่098-426-3001
พลฯภูมิ แสงภิรมย์02ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 34082-246-2804
ว่าที่ ร.ต.วิทยา วรรณา03จ.ตรัง , จ.กระบี่084-918-4432
พลฯปัญญา มีปราง04ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 45098-430-1004
พลฯสุพรรณ ซองรัมย์05กรุงเทพฯ และปริมณฑล098-429-8405
ส.อ.นิลาศ บุญลา06ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 41-48098-428-2551
พลฯพงษ์ศักดิ์ สุคีวก07ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 14098-428-3649
พลฯอัครเดช อินสโร08-087-889-9226
จ.ต. พรเทพ สมพงษ์09-064-104-5300
อส.ทพ.สันติธรรม อินสอน10ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 22098-841-9352
จ.ส.อ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ11ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 33098-428-8769
พลฯชรินทร์ วงเวียน12ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 32098-427-0502
ส.ต.นครพงศธร เดชบุผา13จ.นครนายก , จ.ปราจีนบุรี , จ.สระแก้ว098-524-3313
ส.ต.ธนภัทร รัตนพันธ์14ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 26098-429-4614
ส.อ.นรินทร์ อินทรพานิชย์15จ.ศรีสะเกษ , จ.ยโสธร , จ.อุบลราชธานี , จ.อำนาจเจริญ095-517-0530
พลฯอุดร สายคำมา16จ.น่าน , จ.อุตรดิตถ์089-852-1456
ส.ต.ธานินทร์ กลิ่นเกษร17จ.ลพบุรี , จ.สิงห์บุรี , จ.สระบุรี098-426-7617
ส.ต.วรชิต พูนทับถม18ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 41098-430-6818
พลฯประวัติ ทองแดง19ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 12098-548-0016
พลฯวิศิษฐ์ กอกลิ่น20ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 37098-838-1834
พลฯราชิต โยธิน21-093-107-4544
พลฯไพศาล ทึนหาร22ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 21-28098-510-1322
ส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ23ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 27098-428-9423
พลฯธงสยาม แสงเพลิง24ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 21098-431-0124
พลฯสมาน ศรีทา25ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 28098-428-2025
หลฯหิรัญ จันธิบดี26ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 22098-550-7016
พลฯสมัย เดชบุผา27ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 32098-430-2752
ส.ต.วิศิษฏ์ บุญรอด28กรุงเทพและปริมณฑล098-426-8028
พลฯโสภณ เบ็ญจชาติ29จ.สมุทรสาคร , จ.นครปฐม , จ.สมุทรสงคราม098-530-4725
พลฯเสน่ห์ กลับสุข30จ.เชียงราย , จ.พะเยา098-428-0957
พลฯมานพ โสมพรมมา31จ.ขอนแก่น098-510-1450
พลฯอมร บุญภา32ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 47098-428-9332
พลฯเรืองวิทย์ หล่มลาด33-065-887-9300
พลฯอนันต์ เครือสิงห์34จ.อุบลราชธานี , จ.อำนาจเจริญ , จ.ศรีสะเกษ , จ.ยโสธร098-550-8634
พลฯสุชาติ ภูวงศา35ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 11-18098-426-0635
ส.ต.อี๊ด บำรุงภักดี36ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 13098-428-0936
พลฯรุ่งเรือง คุ้มเสาร์37ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 38098-430-0637
พลฯสิทธิชัย แม้นศรี38ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 43098-426-2238
พลฯจำลอง บุญณะรังศรี39จ.สกลนคร , จ.มุกดาหาร , จ.นครพนม098-430-5639
ส.ท.วินัย ศรีแผ้ว40จ.นครสวรรค์ , จ.อุทัยธานี , จ.ชัยนาท098-550-6340
พลฯกิตติเชษฐ์ จำปาแก่น41จ.ตาก , จ.กำแพงเพชร098-524-2241
พลฯสมพาน ทองเพชร42จ.ระยอง , จ.จันทบุรี , จ.ตราด098-427-3044
พลฯกิตติศักดิ์ แก้วนาไสย43จ.นครศรีธรรมราช098-429-7443
พลฯคงกระพันธ์ ศรีสวัสดิ์44ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 41065-054-5565
พลฯณัฐพล ภาคินัย45ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 17084-216-8977
อส.ทพ.สุขสันต์ แก้วบัวขาว46จ.นครราชสีมา , จ.ชัยภูมิ098-428-5174
พลฯวีรภพ ชมบุตรศรี47จ.นราธิวาส098-427-1847
ส.ต.เจริญ เปียใย48ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 45098-430-9069
พลฯทองบุญ อินสำราญ49จ.เชียงใหม่ , จ.แม่ฮ่องสอน , จ.ลำพูน098-426-1449
ว่าง50--
พลฯวิมล พรมอ่อง51ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 18098-430-8351
ส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี52ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 15098-430-1952
ว่าง53--
พลฯบัญชา อุไรพันธ์54จ.บุรีรัมย์ , จ.สุรินทร์098-430-9554
พลฯทวี บุตรทอง55ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 17098-428-1753
พลฯชัยพร มาอุ่น56ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 21098-524-4155
ส.ต.พูนศักดิ์ สมบูรณ์57จ.บึงกาฬ , จ.หนองคาย098-836-3957
พลฯทศพล เนตรจินดา58ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 43098-428-3735
พลฯสุริยา ยกเทพ59ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 44098-430-0259
พลฯนราดล คล้ายสอน60ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 35098-429-0260
พลฯเดชดำรงค์ ทองคำ61ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 25098-430-6361
พลฯดำเนิน อ่อนน่วมน้อย62ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 12098-429-4763
พลฯเกรียงศักดิ์ สอนบุตร63จ.พระนครศรีอยุธยา , จ.อ่างทอง098-427-4963
พลฯปุญญพัฒน์ วรรัตนานุรักษ์64จ.ปัตตานี , จ.ยะลา090-234-7731
พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล65ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 11098-518-7204
พลฯชัยยะ สวนตะโก66ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 11098-551-3466
พลฯประสาร วิงไธสง67จ.หนองบัวลำภู , จ.เลย098-426-3267
ร.ต.วีระโชติ บุตรคำโชติ68จ.ขอนแก่น098-427-8068
พลฯบุญเสริม พรสิมมา69ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 42098-524-3469
ส.ต.อมรรัตน์ พรหมพลเมือง70ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 24098-428-7370
พลฯดวงแก้ว แสงครจิต71ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 36098-524-1171
พลฯแสงสุรีย์ สีทองอ่อน72จ.อุดรธานี098-550-6374
พลฯธนวิน รุ่งเรือง73ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 42080-237-6155
พลฯภาณุวัฒน์ ประทุม74จ.พิษณุโลก , จ.สุโขทัย062-278-1336
พลฯสุคนธ์ เทียนทอง75จ.ราชบุรี , จ.เพชรบุรี098-510-0075
พลฯบรรจงรัก กองเกิด76ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 37098-430-3642
พลฯศุภชัย ปรีกุล77จ.ตรัง , จ.ภูเก็ต , จ.กระบี่ , จ.พังงา091-061-0779
อส.ทพ.สาคร มะสิทธิ์78จ.นครราชสีมา , จ.ชัยภูมิ092-762-1652
จ.ต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์79ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 31098-428-0097
พลฯวีระ ใจกล้า80ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 14098-429-8480
พลฯมาฮาดี กือดี81จ.สงขลา , จ.สตูล , จ.พัทลุง093-758-7956
พลฯธวัช ราชบุตร82ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 18098-428-3925
พลฯเสมอ ปานอ้น83ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 16098-428-1269
ส.ต.สิรภพ นันบุญ84จ.มหาสารคาม ,จ.กาฬสินธุ์ , จ.ร้อยเอ็ด098-427-2495
พลฯชัยยุทธ พยัฆฤทธิ์85จ.ชุมพร , จ.ระนอง , จ.สุราษฎร์ธานี098-427-3272
พลฯประภาส สุวรรณกิจ86ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 41-48098-426-8894
ส.อ.กฤษฎา ใสสะอาด87จ.ฉะเชิงเทรา , จ.ชลบุรี098-429-3087
พลฯสมิง เวียงชัย88จ.ชุมพร , จ.ระนอง ,จ.ประจวบคีรีขันธ์098-428-3550
ว่าที่ ร.ต.วัฒนา เซ่งซิ้น89จ.พังงา , จ.ภูเก็ต098-427-1033
ส.ต.ธาดา ศรีชมษร90จ.กาญจนบุรี , จ.สุพรรณบุรี098-429-0116
พลฯกิตติเดช สถาน91ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 46098-838-0391
พลฯศรีเรือน ปันปา92ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 47098-427-2592
จ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง93ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 34098-428-6993
ส.อ.รัตน์ ปะติตัง94ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 48098-427-1694
พลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล95ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 23098-430-3296
พ.อ.จักรพงษ์ ขันมั่น96จ.เชียงใหม่ , จ.แม่ฮ่องสอน , จ.ลำพูน-
พ.อ.สมนึก ศรีสังข์97กรุงเทพฯ และปริมณฑล-
จ.ส.อ.มงคล วิเชียรทอง98กรุงเทพฯ และปริมณฑล-