เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ สปภ.และเจ้าหน้าที่สายตรวจ

ชื่อ-สกุลอัศวินพื้นที่รับผิดชอบเบอร์โทรศัพท์ (คลิกที่เบอร์เพื่อโทร)
จ.ส.อ.มนัส กลับสุข-กรุงเทพฯ093-023-3284
นายสมศักดิ์ โอภาสวานิชกุล-จ.ฉะเชิงเทรา , จ.ชลบุรี092-714-4660
นายสุชาติ ศรีสุขใส-จ.สงขลา , จ.สตูล , จ.พัทลุง092-257-5144
ส.ต.สุรเดช ขันธโภคัย01จ.ลำปาง , จ.แพร่098-426-3001
พลฯภูมิ แสงภิรมย์02ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/6082-928-9524
ว่าที่ ร.ต.วิทยา วรรณา03จ.ตรัง , จ.กระบี่ , จ.พังงา , จ.ภูเก็ต082-928-9534
พลฯปัญญา มีปราง04ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/4098-430-1004
พลฯสุพรรณ ซองรัมย์05กรุงเทพฯ และปริมณฑล098-429-8405
ส.อ.นิลาศ บุญลา06ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 41-48098-428-2551
พลฯพงษ์ศักดิ์ สุคีวก07ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/2098-428-3649
พลฯอัครเดช อินสโร08ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/9087-889-9226
พลฯธวัชชัย สารโคด09ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/1092-873-4405
อส.ทพ.สันติธรรม อินสอน10ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/2098-841-9352
จ.ส.อ.ชัยรัตน์ เฉลิมโอฐ11ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/4098-428-8769
พลฯชรินทร์ วงเวียน12ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/4098-427-0502
ส.ต.นครพงศธร เดชบุผา13จ.นครราชสีมา , จ.บุรีรัมย์098-524-3313
ส.ต.ธนภัทร รัตนพันธ์14ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/6098-429-4614
ส.อ.คำนวณ หนูแก้ว15ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/2083-481-5464
พลฯอุดร สายคำมา16จ.น่าน098-430-9557
ส.ต.ธานินทร์ กลิ่นเกษร17จ.ลพบุรี , จ.สิงห์บุรี , จ.สระบุรี098-426-7617
ส.ต.วรชิต พูนทับถม18จ.ระยอง , จ.จันทบุรี , จ.ตราด098-430-6818
พลฯวสันต์ พินิลซัน19จ.ฉะเชิงเทรา , จ.ชลบุรี090-883-0841
พลฯวิศิษฐ์ กอกลิ่น20ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/2098-838-1834
พลฯราชิต โยธิน21ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/1093-107-4544
พลฯไพศาล ทึนหาร22ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 21-28098-510-1322
ส.ต.เกรียงไกร โกศลสุวรรณ23ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/7098-428-9423
พลฯธงสยาม แสงเพลิง24จ.เชียงราย , จ.พะเยา098-431-0124
พลฯสมาน ศรีทา25ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/10098-428-2025
หลฯหิรัญ จันธิบดี26ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/9098-550-7016
พลฯสมัย เดชบุผา27ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/5098-430-2752
ส.ต.วิศิษฏ์ บุญรอด28กรุงเทพและปริมณฑล098-426-8028
พลฯโสภณ เบ็ญจชาติ29จ.นครปฐม098-530-4725
พลฯเสน่ห์ กลับสุข30จ.สุโขทัย , จ.อุตรดิตถ์ , จ.พิษณุโลก098-428-0957
พลฯดำรงฤทธิ์ ทองอร่าม31ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/5092-340-6268
พลฯอมร บุญภา32ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/6098-428-9332
พลฯเรืองวิทย์ หล่มลาด33ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/5065-887-9300
พลฯอนันต์ เครือสิงห์34จ.อุบลราชธานี , จ.อำนาจเจริญ098-550-8634
พลฯสุชาติ ภูวงศา35ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 11-18098-426-0635
ส.ต.อี๊ด บำรุงภักดี36ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/4098-428-0936
พลฯรุ่งเรือง คุ้มเสาร์37ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/1098-430-0637
พลฯสิทธิชัย แม้นศรี38ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/2098-426-2238
พลฯจำลอง บุญณะรังศรี39จ.สกลนคร , จ.มุกดาหาร , จ.นครพนม098-430-5639
ส.ท.วินัย ศรีแผ้ว40จ.นครสวรรค์ , จ.อุทัยธานี , จ.ชัยนาท098-550-6340
พลฯกิตติเชษฐ์ จำปาแก่น41จ.ตาก , จ.กำแพงเพชร 098-524-2241
พลฯสมพาน ทองเพชร42จ.นครนายก , จ.ปราจีนบุรี , จ.สระแก้ว098-427-3044
พลฯกิตติศักดิ์ แก้วนาไสย43จ.นครศรีธรรมราช098-429-7443
พลฯคงกระพันธ์ ศรีสวัสดิ์44ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/9065-054-5565
พลฯณัฐพล ภาคินัย45ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/8082-928-6948
อส.ทพ.สุขสันต์ แก้วบัวขาว46ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/1098-428-5174
พลฯวีรภพ ชมบุตรศรี47จ.นราธิวาส , อ.ยะหริ่ง อ.ปานะเระ อ.มายอ และอ.สายบุรี จ.ปัตตานี098-427-1847
ส.ต.เจริญ เปียใย48ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/6098-430-9069
พลฯทองบุญ อินสำราญ49จ.เชียงใหม่ , จ.แม่ฮ่องสอน , จ.ลำพูน098-426-1449
จ.ต.พรเทพ สมพงษ์50ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/1064-104-5300
พลฯวิมล พรมอ่อง51ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/10098-430-8351
ส.ต.พงษ์สวัสดิ์ รัตนศรี52ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/6098-430-1952
พลฯภานุวัฒน์ พลเดช53ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/1090-976-1282
พลฯบัญชา อุไรพันธ์54จ.ศรีสะเกษ , จ.สุรินทร์098-430-9554
พลฯทวี บุตรทอง55ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/8098-426-8744
พลฯชัยพร มาอุ่น56ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/1098-524-4155
ส.ต.พูนศักดิ์ สมบูรณ์57จ.บึงกาฬ , จ.หนองคาย , จ.อุดรธานี098-836-3957
พลฯทศพล เนตรจินดา58ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/8098-428-3735
พลฯสุริยา ยกเทพ59ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/5 098-430-0259
พลฯนราดล คล้ายสอน60ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/1098-429-0260
พลฯเดชดำรงค์ ทองคำ61ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/5098-430-6361
พลฯดำเนิน อ่อนน่วมน้อย62ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/3098-429-4763
พลฯเกรียงศักดิ์ สอนบุตร63จ.กาญจนบุรี , จ.สุพรรณบุรี,จ.พระนครศรีอยุธยา , จ.อ่างทอง098-427-4963
พลฯปุญญพัฒน์ วรรัตนานุรักษ์64จ.ปัตตานี , จ.ยะลา083-501-5591
พลฯธนวัฒน์ ทองเผือกวีรกุล65ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/1098-518-7204
พลฯชัยยะ สวนตะโก66ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/9098-551-3466
พลฯประสาร วิงไธสง67จ.หนองบัวลำภู , จ.เลย098-426-3267
ร.ต.วีระโชติ บุตรคำโชติ68จ.ขอนแก่น , จ.กาฬสินธุ์ , จ.ชัยภูมิ098-427-8068
พลฯบุญเสริม พรสิมมา69ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/3098-524-3469
ส.ต.อมรรัตน์ พรหมพลเมือง70ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/4098-428-7370
พลฯดวงแก้ว แสงครจิต71ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/7098-524-1171
พลฯแสงสุรีย์ สีทองอ่อน72จ.บึงกาฬ , จ.หนองคาย , จ.อุดรธานี098-550-6374
พลฯธนวิน รุ่งเรือง73ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/1084-341-1069
พลฯภาณุวัฒน์ ประทุม74จ.เพชรบูรณ์ , จ.พิจิตร082-928-9590
พลฯสุคนธ์ เทียนทอง75จ.ราชบุรี , จ.สมุทรสาคร , จ.สมุทรสงคราม098-510-0075
พลฯบรรจงรัก กองเกิด76ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/10098-430-3642
พลฯศุภชัย ปรีกุล77ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/8098-427-0250
อส.ทพ.สาคร มะสิทธิ์78จ.นครราชสีมา , จ.บุรีรัมย์084-339-0904
จ.ต.ชาญชัย วิจิตรรัตน์79ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/2098-428-0097
พลฯวีระ ใจกล้า80ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/098-429-8480
พลฯมาฮาดี กือดี81จ.สงขลา , จ.สตูล , จ.พัทลุง082-928-9527
พลฯธวัช ราชบุตร82ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/1098-428-3925
พลฯเสมอ ปานอ้น83ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/7098-428-1269
ส.ต.สิรภพ นันบุญ84จ.ร้อยเอ็ด ,จ.ยโสธร , จ.มหาสารคาม098-427-2495
พลฯชัยยุทธ พยัฆฤทธิ์85จ.ชุมพร , จ.ระนอง , จ.สุราษฎร์ธานี098-427-3272
พลฯประภาส สุวรรณกิจ86ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 41-48098-426-8894
ส.อ.กฤษฎา ใสสะอาด87จ.เชียงราย098-429-3087
พลฯสมิง เวียงชัย88จ.ประจวบคีรีขันธ์ , จ.เพชรบุรี098-428-3550
ว่าที่ ร.ต.วัฒนา เซ่งซิ้น89จ.ตรัง , จ.กระบี่ , จ.พังงา , จ.ภูเก็ต098-427-1033
ส.ต.ธาดา ศรีชมษร90จ.กาญจนบุรี , จ.สุพรรณบุรี,จ.พระนครศรีอยุธยา , จ.อ่างทอง098-429-0116
พลฯกิตติเดช สถาน91ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/7098-838-0391
พลฯศรีเรือน ปันปา92จ.ขอนแก่น , จ.กาฬสินธุ์ , จ.ชัยภูมิ098-427-2592
จ.ส.ต.สัญญา สาระยิ่ง93ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 3/8098-428-6993
ส.อ.รัตน์ ปะติตัง94ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/10098-427-1694
พลฯยุทธภัณฑ์ ตั้งจิตรภักดีกุล95ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/3098-430-3296
นาย สุรเชษฐ์ คำมูลมี96ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/5080-780-2081
ส.ต.นิรุตย์ แก้วชา97ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 2/3063-251-6154
พลฯ ณัฐปคัลถ์ นาคะจาร98ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/2095-820-4012
ส.ต. หัตถี หงษ์วงค์99ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 1/2061-835-3997
พลฯ อมรเทพ สินทอง100ศูนย์ปฏิบัติการย่อย 4/3092-896-0235

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา