นโยบายการปฏิบัติงานของพลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผอ.อผศ.

นโยบายการปฏิบัติงาน ของ พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตามอนุมัติ ผอ.อผศ. เมื่อ 9 ต.ค.61 ท้ายหนังสือ ฝนผ.อผศ. ที่อผศ. 5103/1778 ลง 8 ต.ค.61

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจที่มั่นคงและยั่งยืน ของประชาชนชาวไทย โดยจะต้องดำเนินการและปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆ อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ศาสตร์พระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร นำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2. การดำเนินงานให้ยึดถือกฎหมาย ข้อบังคบ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี นโยบายและแนวทางของรัฐบาล มติสภากลาโหม นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และมติสภาทหารผ่านศึก ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น สามารถตรวจสอบได้

3. ให้พนักงานและลูกจ้างของ อผศ.ทุกคน ตระหนักและเห็นความสำคัญของทหารผ่านศึกในเรื่องการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ทหารผ่านศึก ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อตอบแทนคุณความดี และเป็นการสร้างขวัญกำลงใจให้กับกำลังพลที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ และเพื่อสนองพระราชดำรัสแห่งองค์ พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานไว้ว่า “จงช่วยทหารผ่านศึก เพื่อให้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้”

4. ส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างของ อผศ. มีความรักความสามัคคี อยู่ในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยเฉพาะผู้บริหาร ระดับสูงต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ ดูแลเอาใจใส่ และปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเป็นธรรม

5. พัฒนาสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการในด้านต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง ปรับปรุงระบบสวัสดิการของพนักงานให้มีคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทุกระดับ โดยส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ การศึกษา การพัฒนาบุคลากร และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

6. พัฒนา รพ.ผศ.ให้มีมาตรฐาน และคุณภาพ เพื่อให้มีชื่อเสียงที่ดียิ่งขึ้น เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป โดยมีเป้าหมาย ที่จะทำให้เป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ และความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะด้านการผลิตกายอุปกรณ์ อวัยวะเทียม การฟื้นฟูบำบัด และการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้ง ให้เตรียมแผนการรองรับ หากมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น


7. พัฒนานิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ให้มีมาตรฐานความก้าวหน้า ยั่งยืน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ๑ นิคม ๑ ผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐาน และสนับสนุนดูแลให้สมาชิก แต่ละนิคมเกษตรกรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง ด้านการฝึกวิชาชีพต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนาและต่อยอดการส่งเสริมอาชีพให้ครบวงจร

8. ผศ. จัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สนับสนุนภารกิจป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. ส่งเสริมงานด้านการตลาดของหน่วยงานกิจการพิเศษ ให้มีประสิทธิภาพโดยการปรับปรุงแผนการตลาด คุณภาพสินค้า และบริการ ให้มีความโดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์ของหน่วย รวมทั้ง การลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานกิจการพิเศษ ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น

10. ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับทราบภารกิจของ อผศ. มากขึ้นโดยให้ทุกหน่วยพัฒนาการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่น ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มภาพลักษณ์ ให้แก่หน่วยงาน อีกทั้งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศส่งเสริมด้านการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณงามความดี ความเสียสละของทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก

11. ให้พนักงานและลูกจ้างของ อผศ. ทุกคน แต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามกฎระเบียบที่กำหนด รวมถึงการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่ทำงาน และที่พักอาศัยของ อผศ.

12. การตรวจเยี่ยมหน่วยสงเคราะห์ต่าง ๆ จะใช้การตรวจเยี่ยมเน้นคุณภาพและการปฏิบัติจริง เพื่อจะได้ทราบข้อมูลพนักงาน ปัญหาข้อขัดข้อง การเตรียมการรับนโยบาย เพื่อจะได้ดูครั้งที่ ๒ เมื่อมีนโยบายไปแล้ว

#แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

 
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา