อบรมการใช้งานโปรแกรม MS Excel-Powerpoint

๑. ตามอนุมัติ ผอ.สปภ. เมื่อ ๑๗ มี.ค.๖๐ ท้ายหนังสือศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สปภ. ที่ อผศ ๕๑๓๘.๐๘/๓๐ ลง ๙ มี.ค.๖๐ เรื่อง ขออนุมัติจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel & Microsoft Powerpoint ให้กับเจ้าหน้าที่ สปภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใน ๒๔ มี.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สปภ. ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นั้น

๒. การจัดอบรมฯ ในข้อ ๑ สรุปดังนี้

    ๒.๑ มีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมในการอบรมฯ

          ๒.๑.๑ เจ้าหน้าที่ สปภ. ที่เข้าร่วมอบรมฯ                       จำนวน  ๖๔  คน

          ๒.๒.๑ เจ้าหน้าที่ สปภ. ที่ไม่มา เนื่องจากประสบอุบัติเหตุ     จำนวน    ๑  คน

    ๒.๒ วิทยากร ได้ให้ความรู้ในเรื่อง การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel เพื่อใช้ในการคำนวณสูตรต่างๆ รวมไปถึงการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว และการสอนโปรแกรม Microsoft Powerpoint ซึ่งช่วยในการนำเสนอข้อมูลให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนองานแก่ผู้ว่าจ้าง โดยมีทีมช่วยสอนของทางศูนย์ฯ สปภ. ในการช่วยอธิบายการใช้งานแก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ทำให้การอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรมฯ เป็นอย่างดี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมฯ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @securitywvo ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
ติดต่อเรา